text.skipToContent text.skipToNavigation

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej internetového obchodu na shop.grohe.com

§ 1 Rozsah všeobecných obchodních podmínek

1.1 Veškeré dodávky a služby jsou uskutečněny výhradně na základě následujících všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) v podobě platné v době uskutečnění objednávky. Pakliže nebylo písemně dohodnuto jinak, odchýlení od těchto podmínek není možné.

1.2 Stranou prodávající je společnost

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Germany

 

Telefon: +420 277 004 190

Fax: +420 277 004 199

E-Mail:  objednavky-cz@grohe.com 

 

(dále jen “Prodávající”).

 

1.3 V rámci těchto VOP se pojem „zákazník“ vztahuje na jednotlivce i obchodní společnosti (dále jen „Zákazník“). Zákazník-spotřebitel je pro účely těchto VOP spotřebitelem, pokud jako fyzická osoba nejedná v tomto smluvním styku v rámci svých obchodních nebo živnostenských aktivit. Osoby, které nespadají do rámce vymezeného výše, jsou považovány za právnické.

§ 2 Conclusion of contract, realisation of the contract

2.1 Produkty a veškeré detaily o nich lze prohlížet bez závazku k jejich koupi. Jakmile nalezne Zákazník produkt, který si přeje zakoupit, je prvním krokem vložení položky do nákupního košíku prostřednictvím tlačítka „Přidat do košíku“. Obsah nákupního košíku je rovněž možné nezávazně zkontrolovat kliknutím na symbol „nákupní košík“. Měnit obsah nákupního košíku a odebrat nechtěné položky může Zákazník pomocí příslušných symbolů „Změna množství“ a „Remove“. V případě, že si přejete dokončit objednávku zboží v košíku, klikněte na tlačítko „Dokončit nákup“.

2.3 V   posledním kroku zadá Zákazník platební údaje v sekci „Platba“. Stránka je zabezpečenaprotokolem SSL. Platbu fakturymůžeZákazník provést kreditníkartou (přijímáme Visu a   Master Card), debetní kartou nebo převodemna účet.

2.4 Kliknutím na tlačítko „Další“ budou údaje o objednávce odeslány. Odesláním objednávky činí Zákazník Prodávajícímu závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Pokud následně obdrží Zákazník e-mailové potvrzení o obdržení objednávky, vzniká mezi Prodávajícím a Zákazníkem kupní smlouva.

§ 3 425g CO2 karbonizační lahve – úvodní sada a náhradní náplně

3.1 Úvodní sada GROHE Blue, 425g CO2 karbonizační lahve (4 kusy) – 40422000
Součástí úvodní sady k systému GROHE Blue jsou čtyři 425g CO2 karbonizační lahve.

3.2 Náhradní náplně GROHE Blue, 425g CO2 karbonizační lahve (4 kusy) – 40687000
Jakmile všechny čtyři 425g CO2 karbonizační lahve vyprázdníte, máte možnost objednat si stejný počet náhradních náplní (4 lahve). Součástí této sady je naplnění prázdných lahví, které nám zašlete. Odeslání čtyř prázdných CO2 karbonizačních lahví je nezbytné pro obdržení náhradních náplní.

3.3 Vrácení prázdných lahví
Instrukce prodejce slouží k zajištění, že dojde k bezproblémovému odeslání zásilky, a že budou lahve označené jako nebezpečné zboží. Pokud instrukce prodejce nebudou dodrženy, může se stát, že zásilka nebude v pořádku doručena a přiřazena k vaší objednávce.
Návratový štítek a nálepka (pro zakrytí symbolu diamantu označujícího nebezpečné zboží) vám bude zaslána po objednání náhradních náplní do CO2 karbonizačních lahví. Odeslání a úspěšné doručení prázdných lahví je možné pouze v případě, že je symbol nebezpečného zboží zcela a důkladně přelepený. Všechny přijaté prázdné lahve zaznamenáme a přiřadíme k dané objednávce podle návratových štítků. Objednané náhradní náplně budou odeslány až po úspěšném přijetí příslušných prázdných lahví.
Prázdné CO2 karbonizační lahve je nutné odeslat do 90 dnů od doručení potvrzení objednávky náhradních náplní. Po uplynutí této doby bude zaplacená částka automaticky vrácena na účet plátce. Prodejce si vyhrazuje právo v takovém případě účtovat za vrácení peněz administrativní poplatek.

3.4 Vrácení plných CO2 karbonizačních lahví
Pokud chce kupující odeslat prodávajícímu plné CO2 karbonizační lahve (např. v rámci uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy), je nezbytné tuto zásilku označit jako nebezpečné zboží. Tyto výrobky jsou povoleny pro přepravu pouze za určitých podmínek a podléhají povinnosti přesného označování vzhledem k vyššímu riziku během přepravy (přečtěte si prosím naše informace o přepravě nebezpečného zboží).

3.5 Náklady spojené s vrácením
Náklady na vrácení prázdných lahví nese prodávající, je-li vrácení provedeno v souladu s pokyny prodávajícího a je-li použit návratový štítek poskytnutý prodávajícím. V případě vrácení neúplného počtu a/nebo poškozených prázdných lahví budou veškeré náklady účtovány kupujícímu. Poškozené nebezpečné zboží nesmí být za žádných okolností vráceno. Kromě toho si prodávající v případě opakovaného porušování požadavků na vrácení CO2 karbonizačních lahví vyhrazuje právo zablokovat kupujícímu další objednávání náhradních náplní. Pokud si přejete vrátit CO2 karbonizační lahve nezávisle na objednávce náhradních náplní, obraťte se na zákaznický servis e-shopu. Nemůžeme přijímat zásilky bez uvedení adresy odesílatele a nemůžeme hradit žádné vzniklé náklady na přepravu.

§ 4 Uchování textu o průběhu kontraktace 

Po odeslání objednávky Prodávajícímu uchováváme objednávku a údaje, které Zákazník  zadal. Zašleme Zákazníkovi potvrzení objednávky se všemi údaji z objednávky emailem. Zákazník ma také možnost vytisknout objednávku i VOP Prodávajícího před odesláním objednávky.

§ 5 Ceny produktů a náklady na dopravu

5.1 Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě Prodávajícího jsou včetně DPH, nezahrnují však náklady na dopravu. Prodávající doručuje skrze kurýrní společnost dle vlastního výběru.

5.2 V případě odstoupení od smlouvy Zákazník nese náklady na vrácení zboží.

5.3 Není-li kupující opakovaně osobně přítomen pro převzetí zásilky v okamžiku dodání nebo odmítne-li převzetí zásilky, náklady na dopravu budou účtovány kupujícímu.

§ 6 Podmínky dodání

6.1 Zboží doručujeme výhradně v rámci území České republiky.

6.2  Pakliže nebude v nabídce stanoveno jinak, bude zboží doručeno během 7 dnů od doručení přijetí objednávky.

§  7   Platební podmínky

7.1 Platba platební kartou

Platbu objednávky je možné provést kreditní kartou (přijímáme Visu a Master Card) nebo debetní kartou. Pokud Zákazník platí kreditní kartou, částka mu bude stržena z účtu ve prospěch Prodávajícího teprve po odeslání potvrzení objednávky.

7.2 Platba skrze Paypal

Pokud Zákazník platí fakturovanou částku skrze online You pay the invoice sum through the online poskytovatele Paypal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen “PayPal”), řídí se úhrada skrze PayPal podmínkami užití tohoto poskytovatele, jež jsou uvedeny na adrese: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home. V zásadě u poskytovatele PayPall musí být Zákazník registrován nebo se zde musí zareistrovat, legitimovat se přístupovými daty a potvrdit platební pokyn vůči Prodávajícímu (je možná výjimka využití hostitelského přístupu). Bližší informace obdrží Zákazník během procesu objednávání.

7.3 Výhrada vlastnictví; započtení; zadržovací právo

(1) V případě Zákazníka-spotřebitele si Prodávající vyhrazuje vlastnictví k prodávanému zboží až do úplného zaplacení fakturované částky. V případě právnické osoby, podnikající fyzické osoby, veřejnoprávní právnické osoby nebo jiné zvláštní veřejnoprávní společnosti, si Prodávající vyhrazuje vlastnictví k prodávanému zboží, dokud nebyly vypořádány všechny nevyřízené pohledávky z obchodního vztahu se Zákazníkem. Výše uvedená práva Prodávajícího mohou být převedena na třetí strany.

(2) Zákazník nemá právo využít žádné formy jednostranného započtení, ledaže Zákazníkův nárok na započtení uzná po právu soud nebo Prodávající uzná nárok Zákazníka jako započitatelný nebo není ze strany Prodávajícího rozporován. Kromě toho nemá Zákazník žádné nároky na zadržení zboží, ledaže a pokud Zákazníkův protinárok vyplývá ze stejného smluvního vztahu.

§ 8 Záruka

8.1 Pokud má zboží vadu materiálu, použijí se principiálně právní předpisy. Jinými slovy to znamená, že Zákazník může žádat náhradní plnění (případně náhradní doručení nebo opravu závady podle uvážení Zákazníka). Pokud se uplatní další právní předpoklady, máte nárok na snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Použijí se předpisy uvedené v § 10 VOP – v souvislosti nebo i při odchylce od právních předpisů - na nároky na náhradu škody způsobené vadou předmětu.

8.2. V případě náhradního plnění je Prodávající povinen nést pouze nezbytné výdaje (zejména náklady na dopravu, mýtné, práce a materiály), a to pouze tak dalece, pokud nejsou tyto nezbytné výdaje navýšeny stěhováním zboží na jiné místo než původní místo dodání Zákazníka, kam bylo původně doručováno. Toto se nevztahuje na případy podle § 478 BGB.

8.3 Záruční nároky Zákazníka vyprší časovým omezením v souladu s právními předpisy.

8.4 Mezi vady materiálu nelze zahrnout: opotřebení způsobené použitím nebo jinými přirozenými procesy; zhoršení kvality zboží ze strany Zákazníka v důsledku nesprávného zacházení, skladování nebo instalace, a to po převodu rizika vady na věci na Zákazníka; nedodržování pokynů pro montáž nebo péči; nadměrné používání; nedostatečná údržba a péče; zhoršení kvality nebo poškození v důsledku vyšší moci nebo způsobené vnějšíi vlivy, které nejsou ve smlouvě zahrnuty; nebo následky způsobené použitím zboží mimo běžnou aplikaci nebo způsob použití předpokládané ve smlouvě.

§ 9 Odpovědnost za škodu a náhrada výdajů

9.1 Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny. Výjimku představují smrti, fyzická zranění nebo poškození zdraví, z hrubého porušení smluvního závazku a odpovědnosti za další ztráty, které jsou způsobeny škodlivým nebo hrubě nedbalým porušením povinnosti ze strany Prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo jimi ustanovených zástupců. Základní smluvní povinnosti jsou ty, které je nutné splnit za dosažením účely smlouvy.

9.2 V případě porušení základních smluvních povinností je Prodávající odpovědný pouze za škodu předvídanou smlouvou v případě škody způsobené nedbalostí, ledaže se jedná o úmrtí, fyzické zranění nebo poškození zdraví.

9.3 Omezení odpovědnosti uvedená v odst. 8.1 a 8.2 se tak uplatňují ve prospěch zákonných zástupců, zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců a pomocných zástupců Prodávajícího, pokud je nárok vznesen přímo proti těmto osobám.

9.4 Omezení odpovědnosti uvedená v odst. 8.1 a 8.2 se nepoužijí, jestliže Prodávající úmyslně zakryl vadu nebo poskytl písemnou záruku za kvalitu zboží. Totéž platí, pokud Prodávající se Zákazníkem uzavřeli písemnou dohodu ohledně kvality zboží. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

9.5 Pokud se omezení odpovědnosti za škodu nevztahuje na odpovědnost podle § 823 BGB, odpovědnost Prodávajícího je omezena na částku kompenzace vyplacenou pojišťovnou. Pokud k tomu nedojde nebo se dojde jen částečně, odpovídá Prodávající v rozsahu krytí. Toto ustanovení se nevztahuje na zavinění v případě úmrtí, fyzických zranění nebo poškození zdraví.

9.8 Výše uvedená pravidla nesouvisejí s případy obrácení důkazního břemene.

§ 10 Zákaznický servis/řešení sporů

10.1 V případě, že má Zákazník jakékoliv dotazy nebo připomínky, může využít ke kontaktování Prodávajícího náš zákaznický servis, a to od pondělí do pátku od 9:00 – 17:00 na telefonním čísle +420 277 004 190 nebo prostřednictvím faxu +420 277 004 199, nebo skrze emailovou adresu objednavky-cz@grohe.com

10.2 Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost GROHE se nebude účastnit řešení sporů před příslušným smírčím orgánem.

§  11 Rozhodné právo, místo soudní příslušnosti

11.1 Německé právo převládne a vylučuje se tak použití práva OSN.

11.2 V případě Zákazníka-spotřebitele, tato volba práva nemá vliv na ustanovení právních předpisů státu, ve kterém má Zákazník-spotřebitel své bydliště.

11.3 Místem soudní příslušnosti pro spory z dodávek zboží a plateb a pro všechny spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem je Düsseldorf.

§ 12 Ostatní ustanovení VOP

12.1 Kontraktačním jazykem je čeština.

12.2 V případě,že se jedno nebo  více ustanovení těchto VOP staneneúčinným,zůstávajíveškerá ostatní ustanovení VOP i  kupní smlouvy v platnosti. Pokud jsouustanovení VOP neaplikovatelná, obsah smlouvy je zaměřenna právní ustanovení.

§ 13 Podmínky pro uplatnění slevových poukazů

GROHE nabízí slevové poukazy s určitou dobou platnosti v rámci reklamních a speciálních akcí. Jednotlivé produkty mohou být ze slevových kampaní vyloučeny.

13.1 Platnost a použitelnost. Slevové poukazy jsou platné pouze po stanovenou dobu a mohou být použity a uplatněny pouze jednou během procesu objednávky na e-shopu shop.grohe.co.uk pro zde nabízené zboží. Poté slevové poukazy ztrácejí platnost. Prodloužení je vyloučeno. U objednávky nelze použít více slevových poukazů současně. Kombinace různých slevových poukazů není možná.
Zadáním kódu ze slevového poukazu do určeného pole v košíku můžete slevu uplatnit ještě před dokončením objednávky. Platba v hotovosti, výpočet úroků nebo zpětné připsání na již zadané objednávky není možná. Slevové poukazy nelze převést na jiný zákaznický účet. Z administrativních důvodů není možné vrátit zbývající kredit. Slevové poukazy nelze připsat na vrub nákladů na dopravu.
Následný prodej slevových poukazů nebo jejich převod třetím stranám není povolen. Pokud se domníváme, že byl slevový poukaz jakýmkoli způsobem zneužit (např. následně prodán nebo sdílen s ostatními), vyhrazujeme si právo zrušit a/nebo pozastavit platnost slevového poukazu, případně dokonce zrušit váš zákaznický účet, aniž bychom vás o tom informovali.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění zrušit jakoukoliv slevovou akci.

13.2 Minimální hodnota objednávky. Zda a do jaké míry je minimální hodnota objednávky nutná k uplatnění kódu slevového poukazu, je vždy specifikováno ve zvláštních podmínkách použití příslušného slevového poukazu. Pokud je minimální hodnota objednávky snížena vrácením položky, vyhrazuje si GROHE právo na fakturaci rozdílu mezi objednávkou se slevovým poukazem a objednávkou bez něj.

13.3 Vrácení zboží. Pokud využijete svého práva na vrácení peněz, snížená kupní cena vám bude vrácena. Neexistuje žádné právo na vrácení nebo nahrazení slevy.
 

09.04.2020