text.skipToContent text.skipToNavigation

Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží zakoupeného na internetovém obchodě shop.grohe.com 

Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů , a to bez udání důvodu.

Tato 14 denní lhůta (dále jen “Výpovědní lhůta”) počíná běžet ode dne převzetí zboží Zákazníkem nebo jím určenou třetí stranou odlišnou od Zákazníka.

Pro výkon Zákazníkova práva odstoupit od smlouvy, musí Zákazník informovat Prodávajícího  

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Germany

Telefon: +420 277 004 190

Fax: +420 277 004 199

E-Mail: objednavky-cz@grohe.com

o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy s Prodávajícím jasným a doložitelným způsobem (například dopisem zaslaným poštou, faxem a nebo emailem). Zákazník může pro účely odstoupení od smlouvy využít níže přiloženého vzorového formuláře pro odstoupení, tento krok ovšem není vyžadován.

Výpovědní lhůta se považuje za dodrženou v případě, že bude Prodávající o úmyslu Zákazníka odstoupit od smlouvy informován před uplynutím výpovědní lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká v následujících případech: U smluv o dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna. To platí pro všechny filtry GROHE.

Důsledky odstoupení

V případě, že Zákazník odstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi provedenou platbu, jež v souvislosti se smlouvou, od níž Zákazník odstupuje, obdržel, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy Prodávající obdržel Zákazníkovo písmené odstoupení od smlouvy. Prodávající použije k vrácení platby Zákazníkovi stejný způsob transakce, jaký zvolil Zákazník pro provedení své platby, ledaže si strany smlouvy ujednaly způsob odlišný. Vrácení platby nebude Zákazníkovi nijak účtováno. Prodávající může odmítnout vrátit Zákazníkovi provedenou platbu do chvíle než obdrží zpátky dodané zboží nebo dokud Zákazník prokazatelně nedoloží, že zaslal zboží prodávajícímu zpátky, a to v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve. 

Zákazník musí zaslat zboží zpět Prodávajícímu neb oho předat Prodávajímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník oznámil Prodávajícímu odstoupení od smlouvy (dále jen “Lhůta pro vrácení”). Lhůta pro vrácení zboží je dodržena, pokud Zákazník zašle zboží zpátky Prodávajícímu před uplynutím Lhůty pro vrácení. Přímé náklady na vrácení zboží nese Zákazník.

Zákazník je povinen uhradit případnou ztrátu na hodnotě, kterou utrpělo zboží, ledaže tuto ztrátu na hodnotě lze přičíst kontrole kvality, vlastností a metod fungování zboží, které přesahují rámec běžného rozsahu.

Právo na  odstoupení od  smlouvy se nevztahuje na zboží, které není vhodné proopakované použití ze zdravotních nebo hygienickýchdůvodů poté, co byl z takového zboží odstraněnobal.

Vzorový formulářpro odstoupení

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej na adresu uvedenou níže v tomto formuláři)

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer /  Germany

Telefon: +420 277 004 190
Fax: +420 277 004 199
E-Mail:  objednavky-cz@grohe.com

Já/My (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvyuzavřenémnou/naší společností(*) týkající se koupi následujícího zboží  (*)/týkající se  poskytnutí následujících služeb (*)

Objednávka na (*)/obdržená dne (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka

Datum

(*) Nehodící se škrtněte