text.skipToContent text.skipToNavigation

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj v internetovom obchode na shop.grohe.com

§ 1 Rozsah všeobecných obchodných podmienok

1.1 Všetky dodávky a služby sú uskutočnené výhradne na základe nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) v podobe platnej v dobe uskutočnenia objednávky. Ak nebolo písomne dohodnuté inak, odchýlenie od týchto podmienok nie je možné.

1.2 Stranou predávajúcou je spoločnosť:

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Germany

 

Telefón: +421 948 119 343

Fax +420 277 004 199

E-Mail: objednavky-sk@grohe.com

 

(ďalej len “Predávajúci”).

 

1.3 V rámci týchto VOP sa pojem „zákazník“ vzťahuje na jednotlivca i obchodné spoločnosti (ďalej len „Zákazník“). Zákazník - spotrebiteľ je pre účely týchto VOP spotrebiteľom, pokiaľ ako fyzická osoba nekoná v tomto zmluvnom styku v rámci svojich obchodných alebo živnostenských aktivít. Osoby, ktoré nespadajú do rámca vymedzeného vyššie, sú považované za právnické.

§ 2 Uzavretie zmluvy, realizácia zmluvy

2.1 Produkty a všetky detaily o nich je možné prezerať bez záväzku k ich kúpe. Akonáhle nájde Zákazník produkt, ktorý si praje zakúpiť, je prvým krokom vloženie položky do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. Obsah nákupného košíka je rovnako možné nezáväzne skontrolovať kliknutím na symbol „nákupný košík“. Meniť obsah nákupného košíka a odobrať nechcené položky môže Zákazník pomocou príslušných symbolov „Zmena“ a „Odstrániť“. V prípade, že si prajete dokončiť objednávku tovaru v košíku, klikne na tlačidlo „Dokončiť nákup“.

2.2 V súvislosti s dokončením objednávky zadá Zákazník fakturačné údaje a doručovaciu adresu v sekcii “Vaša adresa”. Nasledujúci krok slúži k zhrnutiu objednávky a kontrole všetkých zadaných údajov. Prípadné zmeny  je možné vykonať návratom na predchádzajúcu stránku v prehliadači alebo stornovaním objednávky a založením novej.

2.3 V poslednom kroku zadá Zákazník platobné údaje v sekcii „Platba“. Stránka je zabezpečená protokolom SSL. Platbu faktúry môže Zákazník uskutočniť kreditnou kartou (prijímame Visu a Master Card), debetnou kartou alebo prevodom na účet.  

2.4 Kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ budú údaje o objednávke odoslané. Odoslaním objednávky predkladá Zákazník Predávajúcemu záväznú ponuku k uzatvoreniu zmluvy. Pokiaľ následne obdrží Zákazník e-mailové potvrdenie o obdržaní objednávky, vzniká medzi Predávajúcim a Zákazníkom kúpna zmluva.

§ 3 425 g CO2 karbonizačné fľaše – úvodná súprava a náhradné náplne

3.1 Úvodná súprava GROHE Blue, 425 g CO2 karbonizačné fľaše (4 kusy) – 40422000
Súčasťou úvodnej súpravy k systému GROHE Blue sú štyri 425 g CO2 karbonizačné fľaše.

3.2 Náhradné náplne GROHE Blue, 425 g CO2 karbonizačné fľaše (4 kusy) – 40687000
Hneď ako všetky štyri 425 g CO2 karbonizačné fľaše vyprázdnite, máte možnosť objednať si rovnaký počet náhradných náplní (4 fľaše). Súčasťou tejto súpravy je naplnenie prázdnych fliaš, ktoré nám zašlete. Odoslanie štyroch prázdnych CO2 karbonizačných fliaš je nevyhnutné pre získanie náhradných náplní.

3.3 Vrátenie prázdnych fliaš
Inštrukcie predajcu slúžia na zaistenie, že dôjde k bezproblémovému odoslaniu zásielky, a že budú fľaše označené ako nebezpečný tovar. Pokiaľ inštrukcie predajcu nebudú dodržané, môže sa stať, že zásielka nebude v poriadku doručená a priradená k vašej objednávke.
Návratový štítok a nálepka (na zakrytie symbolu diamantu označujúceho nebezpečný tovar) vám budú zaslané po objednaní náhradných náplní do CO2 karbonizačných fliaš. Odoslanie a úspešné doručenie prázdnych fliaš je možné iba v prípade, že je symbol nebezpečného tovaru celkom a dôkladne prelepený. Všetky prijaté prázdne fľaše zaznamenáme a priradíme k danej objednávke podľa návratových štítkov. Objednané náhradné náplne budú odoslané až po úspešnom prijatí príslušných prázdnych fliaš.
Prázdne CO2 karbonizačné fľaše je nutné odoslať do 90 dní od doručenia potvrdenia objednávky náhradných náplní. Po uplynutí tohto času bude zaplatená suma automaticky vrátená na účet platcu. Predajca si vyhradzuje právo v takom prípade účtovať za vrátenie peňazí administratívny poplatok.

3.4 Vrátenie plných CO2 karbonizačných fliaš
Pokiaľ chce kupujúci odoslať predávajúcemu plné CO2 karbonizačné fľaše (napr. v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy), je nevyhnutné túto zásielku označiť ako nebezpečný tovar. Tieto výrobky sú povolené na prepravu iba za určitých podmienok a podliehajú povinnosti presného označovania vzhľadom na vyššie riziko počas prepravy (prečítajte si, prosím, naše informácie o preprave nebezpečného tovaru).

3.5 Náklady spojené s vrátením
Náklady na vrátenie prázdnych fliaš nesie predávajúci, ak sa vrátenie vykoná v súlade s pokynmi predávajúceho a ak sa použije návratový štítok poskytnutý predávajúcim. V prípade vrátenia neúplného počtu a/alebo poškodených prázdnych fliaš sa budú všetky náklady účtovať kupujúcemu. Poškodený nebezpečný tovar sa nesmie za žiadnych okolností vrátiť. Okrem toho si predávajúci v prípade opakovaného porušovania požiadaviek na vrátenie CO2 karbonizačných fliaš vyhradzuje právo zablokovať kupujúcemu ďalšie objednávanie náhradných náplní. Pokiaľ si prajete vrátiť CO2 karbonizačné fľaše nezávisle od objednávky náhradných náplní, obráťte sa na zákaznícky servis e-shopu. Nemôžeme prijímať zásielky bez uvedenia adresy odosielateľa a nemôžeme hradiť žiadne vzniknuté náklady na prepravu.

§ 4 Uchovanie textu o priebehu kontraktácie 

Po odoslaní objednávky Predávajúcemu uchovávame objednávku a údaje, ktoré Zákazník  zadal. Zašleme Zákazníkovi potvrdenie objednávky so všetkými údajmi z objednávky emailom. Zákazník ma tiež možnosť vytlačiť objednávku i VOP Predávajúceho pred odoslaním objednávky.

§ 5 Ceny produktov a náklady na dopravu

5.1 Všetky ceny uvedené na internetovom obchode Predávajúceho sú vrátane DPH, nezahŕňajú však náklady na dopravu. Predávajúci doručuje tovar kuriérnou spoločnosťou podľa vlastného výberu.

5.2 V prípade odstúpenia od zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru.

5.3 Ak nie je kupujúci opakovane osobne prítomný na prevzatie zásielky v okamihu dodania alebo ak odmietne prevzatie zásielky, náklady na dopravu sa budú účtovať kupujúcemu.

§ 6 Podmienky dodania

6.1 Tovar doručujeme výhradne v rámci územia Slovenskej republiky.

6.2  Ak nebude v ponuke stanovené inak, bude tovar doručený behom 7 dní od doručenia prijatia objednávky.

§ 7 Platobné podmienky

7.1 Platba platobnou kartou

Platbu objednávky je možné uskutočniť kreditnou kartou (prijímame Visu a Master Card) alebo debetnou kartou. Pokiaľ Zákazník platí kreditnou kartou, čiastka mu bude strhnutá z účtu v prospech Predávajúceho až po odoslaní potvrdenia objednávky.

7.2 Platba cez Paypal

Pokiaľ Zákazník platí fakturovanú čiastku prostredníctvom online poskytovateľa PayPal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len “PayPal”), riadi sa úhrada cez PayPal podmienkami užívania tohto poskytovateľa, ktoré sú uvedené na adrese: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home. U poskytovateľa PayPall musí byť Zákazník registrovaný alebo sa musí zaregistrovať, legitimovať sa prístupovými dátami a potvrdiť platobný pokyn voči Predávajúcemu (je možná výnimka využitia hostiteľského prístupu). Bližšie informácie obdrží Zákazník behom procesu objednávania.

7.3 Výhrada vlastníctva; započítanie; zádržné právo

(1) V prípade Zákazníka - spotrebiteľa si Predávajúci vyhradzuje vlastníctvo k predávanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky. V prípade právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby, verejnoprávnej právnickej osoby alebo inej zvláštnej verejnoprávnej spoločnosti, si Predávajúci vyhradzuje vlastníctvo k predávanému tovaru, dokiaľ neboli vysporiadané všetky neuhradené pohľadávky z obchodného vzťahu so Zákazníkom. Vyššie uvedené práva Predávajúceho môžu byť prevedené na tretie strany.

(2) Zákazník nemá právo využiť žiadne formy jednostranného započítania, iba ak Zákazníkov nárok na započítanie uzná právom súd alebo Predávajúci uzná nárok Zákazníka ako započítateľný alebo nie je zo strany Predávajúceho rozporovaný. Okrem toho nemá Zákazník žiadne nároky na zadržanie tovaru, iba ak Zákazníkov protinárok vyplýva z rovnakého zmluvného vzťahu.

§ 8 Záruka

8.1 Pokiaľ má tovar vadu materiálu, použijú sa principiálne právne predpisy. Inými slovami to znamená, že Zákazník môže žiadať náhradné plnenie (prípadne náhradné doručenie alebo opravu závady podľa uváženia Zákazníka). Pokiaľ sa uplatnia ďalšie právne predpoklady, máte nárok na zníženie kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Použijú sa predpisy uvedené v § 10 VOP – v súvislosti alebo i pri odchýlke od právnych predpisov - na nároky na náhradu škody spôsobené vadou predmetu.

8.2. V prípade náhradného plnenia je Predávajúci povinný niesť len nevyhnutné výdavky (najmä náklady na dopravu, mýtne/clo, práce a materiály), a to len dotiaľ, pokiaľ nie sú tieto nevyhnutné výdavky navýšené sťahovaním tovaru na iné miesto než pôvodné miesto dodania Zákazníka, kam bolo pôvodne doručované. Toto sa nevzťahuje na prípady podľa § 478 BGB.

8.3 Záručné nároky Zákazníka vypršia časovým obmedzením v súlade s právnymi predpismi.

8.4 Medzi vady materiálu nie je možné zahrnúť: opotrebenie spôsobené používaním alebo inými prirodzenými procesmi; zhoršenie kvality tovaru alebo škody spôsobené v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania alebo inštalácie, a to po prevode rizika vady na veci na Zákazníka; nedodržovanie pokynov pre montáž alebo starostlivosť; nadmerné používanie; nedostatočná údržba a starostlivosť; zhoršenie kvality alebo poškodenie v dôsledku vyššej moci alebo poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nie sú v zmluve zahrnuté/predpokladané; alebo následky spôsobené použitím tovaru mimo bežnej aplikácie alebo spôsobu použitia predpokladaného v zmluve.

§ 9 Zodpovednosť za škodu a náhrada výdavkov

9.1 Nároky na náhradu škody sú vylúčené. Výnimkou sú nároky na náhradu škody zo smrteľných úrazov, fyzických zranení alebo poškodenie zdravia, z hrubého/kardinálneho porušenia zmluvného záväzku a zodpovednosti za ďalšie straty, ktoré sú spôsobené škodlivým alebo hrubo nedbanlivostným porušením povinností zo strany Predávajúceho, jeho zákonných zástupcov alebo nimi ustanovených zástupcov. Kardinálne zmluvné povinnosti sú tie, ktoré je potrebné splniť na dosiahnutie účelu zmluvy.

9.2 V prípade porušenia kardinálnych zmluvných povinností je Predávajúci zodpovedný len za škodu predvídanú zmluvou ak sa jedná o škodu spôsobenú jednoduchou nedbanlivosťou, ibaže by sa jednalo o úmrtie, fyzické zranenie alebo poškodenie zdravia.

9.3 Obmedzenia zodpovednosti uvedené v odst. 8.1 a 8.2 sa tak uplatňujú v prospech zákonných zástupcov, zamestnancov, pracovníkov, zamestnancov a pomocných zástupcov Predávajúceho, pokiaľ je nárok vznesený priamo proti týmto osobám.

9.4 Obmedzenia zodpovednosti uvedené v odst. 8.1 a 8.2 sa nepoužijú, ak Predávajúci úmyselne zakryl vadu alebo poskytol písomnú záruku za kvalitu tovaru. To isté platí, pokiaľ Predávajúci so Zákazníkom uzatvorili písomnú dohodu ohľadom kvality tovaru. Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

9.5 Pokiaľ sa obmedzenie zodpovednosti za škodu nevťahuje na zodpovednosť podľa § 823 BGB, zodpovednosť Predávajúceho je obmedzená na čiastku kompenzácie vyplatenú poisťovňou. Pokiaľ k tomu nedôjde alebo dôjde len čiastočne, zodpovedá Predávajúci v rozsahu krytia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zavinenie v prípade úmrtia, fyzických zranení alebo poškodenia zdravia.

9.8 Vyššie uvedené pravidlá nesúvisia s prípadmi obrátenia dôkazného bremena.

§ 10 Zákaznícky servis/riešenie sporov

10.1 V prípade, že má Zákazník akékoľvek dotazy alebo pripomienky, môže využiť na kontaktovanie Predávajúceho náš zákaznícky servis, a to v dobe od od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +421 948 119 343 alebo prostredníctvom faxu +420 277 004 199, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy objednavky-sk@grohe.com.

10.2 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť GROHE sa nebude zúčastňovať riešenia sporov pred príslušným zmierovacím orgánom.

§ 11 Rozhodné právo, miesto súdnej príslušnosti

11.1 Nemecké právo prevláda a vylučuje sa tak použitie práva OSN.

11.2 V prípade Zákazníka - spotrebiteľa, táto voľba práva nemá vplyv na ustanovenia právnych predpisov štátu, v ktorom má Zákazník - spotrebiteľ svoje bydlisko.

11.3 Miestom súdnej príslušnosti pre spory z dodávok tovaru a platieb a pre všetky spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Zákazníkom je Düsseldorf.

§ 12 Ostatné ustanovenia VOP

12.1 Kontraktačným jazykom je slovenčina.

12.2 V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VOP stane neúčinným, zostávajú všetky ostatné ustanovenia VOP i kúpnej zmluvy v platnosti. Pokiaľ sú ustanovenia VOP neaplikovateľné, obsah zmluvy je zameraný na právne ustanovenia.

§ 13 Podmienky pre uplatnenie zľavových poukazov

GROHE ponúka zľavové poukazy s určitou lehotou platnosti v rámci reklamných a špeciálnych akcií. Jednotlivé produkty môžu byť zo zľavových kampaní vylúčené.

13.1 Platnosť a použiteľnosť. Zľavové poukazy sú platné iba počas stanovenej lehoty a môžu sa použiť a uplatniť iba raz počas procesu objednávky v e-shope shop.grohe.co.uk pre tu ponúkaný tovar. Potom zľavové poukazy strácajú platnosť. Predĺženie je vylúčené. Pri objednávke nie je možné použiť viac zľavových poukazov súčasne. Kombinácia rôznych zľavových poukazov nie je možná.
Zadaním kódu zo zľavového poukazu do určeného poľa v košíku môžete zľavu uplatniť ešte pred dokončením objednávky. Platba v hotovosti, výpočet úrokov alebo spätné pripísanie na už zadané objednávky nie je možná. Zľavové poukazy nie je možné previesť na iný zákaznícky účet. Z administratívnych dôvodov nie je možné vrátiť zostávajúci kredit. Zľavové poukazy nie je možné pripísať na vrub nákladov na dopravu.
Následný predaj zľavových poukazov alebo ich prevod tretím stranám nie je povolený. Pokiaľ sa domnievame, že bol zľavový poukaz akýmkoľvek spôsobom zneužitý (napr. následne predaný alebo zdieľaný s ostatnými), vyhradzujeme si právo zrušiť a/alebo pozastaviť platnosť zľavového poukazu, prípadne dokonca zrušiť váš zákaznícky účet bez toho, aby sme vás o tom informovali.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť akúkoľvek zľavovú akciu.

13.2 Minimálna hodnota objednávky. Či a do akej miery je minimálna hodnota objednávky nutná na uplatnenie kódu zľavového poukazu, je vždy špecifikované vo zvláštnych podmienkach použitia príslušného zľavového poukazu. Pokiaľ sa minimálna hodnota objednávky zníži vrátením položky, vyhradzuje si GROHE právo na fakturáciu rozdielu medzi objednávkou so zľavovým poukazom a objednávkou bez neho.

13.3 Vrátenie tovaru. Pokiaľ využijete svoje právo na vrátenie peňazí, znížená kúpna cena sa vám vráti. Neexistuje žiadne právo na vrátenie alebo nahradenie zľavy.
 

09.04.2019