text.skipToContent text.skipToNavigation

Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru zakúpeného v internetovom obchode shop.grohe.com

Storno podmienky

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní, a to bez uvedenia dôvodu.

Táto 14 denná lehota (ďalej len “Lehota na odstúpenie”) začína bežať odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom alebo ním určenou treťou stranou odlišnou od Zákazníka.

Pre výkon Zákazníkovho práva na odstúpenie od zmluvy, musí Zákazník informovať Predávajúceho:  

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Germany

Telefón: +421 948 119 343

Fax +420 277 004 199

E-Mail: objednavky-sk@grohe.com

o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim jasným a preukázateľným spôsobom (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom). Zákazník môže pre účely odstúpenia od zmluvy využiť nižšie priložený vzorový formulár pre odstúpenie, tento krok však nie je vyžadovaný. 

Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú v prípade, že bude Predávajúci o úmysle Zákazníka odstúpiť od zmluvy informovaný pred uplynutím Lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy, je Predávajúci povinný neodkladne vrátiť Zákazníkovi uskutočnenú platbu, ktorú obdržal v súvislosti so zmluvou, od ktorej Zákazník odstupuje, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci obdržal Zákazníkove písomné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci použije k vráteniu platby Zákazníkovi rovnaký spôsob transakcie, aký zvolil Zákazník na vykonanie svojej platby, ibaže si strany zmluvy dohodli spôsob odlišný. Vrátenie platby nebude Zákazníkovi nijako účtované. Predávajúci môže odmietnuť vrátiť Zákazníkovi vykonanú platbu do chvíle než obdrží späť dodaný tovar alebo pokiaľ Zákazník preukázateľne nedoloží, že zaslal tovar Predávajúcemu späť, a to v závislosti na tom, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

Zákazník musí zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy Zákazník oznámil Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy (ďalej len “Lehota na vrátenie”). Lehota na vrátenie tovaru je dodržaná, pokiaľ Zákazník zašle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím Lehoty na vrátenie. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie Zákazník.

Zákazník je povinný uhradiť prípadnú stratu na hodnote, ktorú utrpel tovar, ibaže by túto stratu na hodnote bolo možné pripísať kontrole kvality, vlastností a metód fungovania tovaru, ktoré presahuje rámec bežného rozsahu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar, ktorý nie je vhodný pre opakované použitie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov potom, čo bol z takéhoto tovaru odstránený obal.

Vzorový formulár na odstúpenie

(Pokiaľ chcete odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte tento formulár a zašlete ho na adresu uvedenú nižšie v tomto formulári) 

Adresované: 

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer / Germany

Telefón: +421 948 119 343

Fax +420 277 004 199

E-Mail:  objednavky-sk@grohe.com


Ja/My (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzatvorenej mnou/nami (*) týkajúcej sa kúpy nasledujúceho tovaru (*)/týkajúcej sa poskytnutia nasledujúcich služieb (*)

Objednávka na (*)/obdržaná dňa (*)

Meno zákazníka

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka 

Dátum

(*) Nehodiace sa preškrtnite